ئیمه روحمان به گچ داوه !

نالین ئه وه لینین به لام باشترینین

ره قیبه که مان ته نیا خومانه

ئیمه روحیکی تازه به مالی ئاواته کانتان ده به خشین

ئامانجی ئیمه کارکردن به باشترین شیواز و جوانترین شیوه

و ره زایه تی ئیوه ی ئازیز بوه همیشه

خیرایی ته واو کردنی پروژه

خیرایی و زو به ئه نجام گه یاندنی هر پروژه یک گرینگترین شته

گروپی هونه ری ئازاد به بونه ی کسانیکی لی هاتو و چالاک و کارزان ، له زو ترین کات دا پروژه کان به جوانی و بی که مو کوری  به ئه نجام ده گه ینن و حه مو کات زوتر له پیش بینیه کان کاره کانیان ته واو کردوه

time11

که سانی به توانا و لی هاتو

به ئه نجام گه یاندنی بی که مو کوری پروژه ی گه وره کاری که سیک نیه و به گروپیکی چالاک و به توانا ده کری

گروپی هونه ری ئازاد به هوی بونی که سانیکی چالاک و لی هاتو و شاره زا له کار دا توانیویانه تا ئه لان پروژه هایکی زور به زوترین کات و به باشترین کار و بی که مو کوری به سه ر ئه نجام بگه ینن

images (6)

ستایلی جیاواز

 

دیزاین و جوانکاری ماله کان له دونیا دا زور زورن و جیاواز

هه ر ولاتیکیش ستایلی تایبه ت به خوی بوه

ئیمه توانای دامه زرانی هه ر جوره ستایل و ته رحیک که ئیوه بتانه وه  مان هه یه

له جوری کلاسیک تا مودرن و به روژ

ته نیا ئیوه هه ل بژیرن ئیمه له هه ر شونیک بتانه وی دروستی ده که ین

painter-512

هه ل بژاردنی ته رحه کان

بیر له هه ر شتیک بکه ن ئیمه دروستی ده که ین بوتان

ئه توانن له ستایله کانی ئه روپی یان ئیرانی

میتویان شتایکی به روژ و دل خواز هه ل بژیرن

نگه رانی نه بونی ته رح تان نه بی ! ئیمه سه دان ته رح و ستایلی جوراوجور مان هه یه له وانه ش ده توان هه ل بژیرن ده نا خومان شتیکتان بو دروست ده که ین که به دلتان بی

images (4)

هیندیک له کاره کانمان

گورگان

شاری گورگان

چاو لی کردن
شاری کرمانشا

شاری کرمانشا

چاو لی کردن
شاری کرمان

شاری کرمان

چاو لی کردن
مه ریوان

پروژه ی شاری مه ریوان پاریگای سنه

چاو لی کردن
عه لی ئاوا

عه لی ئاوای پاریزگای گورگان

چاو لی کردن
ره ف سه ن جان

ره ف سه ن جانی پاریزگای کرمان

چاو لی کردن
48+ پروژه انجام دراوه کان
18+ شاره کانی پروزه کان
135+ ته رحه داریژراوه کان
100+ ره زایه تی سیحه ب کاره کان