کرمانشاه

پروژه شهر کرمانشاه

  • نام طرح 45
  • زمان اجرا 18 روز
  • مکان پیاده سازی سقف
  • Share